ΑΛΚΑΛΙΚΑ

 • ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ ,ΛΕΠΙ, ΠΕΡΛΑ 98%-99%κ.β
 • ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΚΑΛΙ,ΛΕΠΙ,ΓΚΡΑΝΟΥΛΕ 90%κ.β.
 • ΟΥΡΙΑ

ΟΞΙΝΑ

 • ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ (ΑΝΥΔΡΟ)
 • ΒΟΡΙΚΟ ΟΞΥ
 • ΟΞΑΛΙΚΟ ΟΞΥ
 • ΣΟΥΛΦΑΜΙΚΟ ΟΞΥ

ΑΛΑΤΑ

 • ΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΣΟΔΑ
 • ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΣΟΔΑ
 • ΝΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ
 • ΘΕΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ (ΣΟΥΛΦΟΥΡ) 62%
 • ΥΔΡΟΘΕΙΟΥΧΟ (ΟΞΙΝΟΘΕΙΟΥΧΟ) ΝΑΤΡΙΟ 70%
 • ΜΥΡΜΗKΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ
 • ΒΟΡΑΚΑΣ, ΠΕΝΤΑΥΔΡΙΚΟΣ,ΔΕΚΑΥΔΡΙΚΟΣ
 • ΜΕΤΑΠΥΡΙΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ
 • ΔΙΘΕΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ
 • ΜΕΤΑΔΙΘΕΙΩΔΕΣ ΚΑΛΙΟ
 • ΜΕΤΑΔΙΘΕΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ
 • ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ
 • ΥΠΕΡΒΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ
 • ΥΠΕΡΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ
 • ΤΡΙΠΟΛΥΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ
 • ΤΡΙΠΟΛΥΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ
 • ΕΞΑΜΕΤΑΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ
 • ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΟΝΑΤΡΙΟ
 • ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΔΙΝΑΤΡΙΟ
 • ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΤΡΙΝΑΤΡΙΟ
 • ΓΛΥΚΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ
 • ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ (ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ)
 • ΒΕΝΖΟΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ
 • ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΤΕΤΡΑΝΑΤΡΙΟ (ΠΥΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ)
 • ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΤΕΤΡΑΚΑΛΙΟ (ΠΥΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ)
 • ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
 • ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
 • ΘΕΙΙΚΟ ΑΡΓΙΛΙΟ
 • ΘΕΙΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ
 • ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ
 • ΚΑΡΒΟΞΥ ΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ(CMC)
 • AΙΘΥΛΕΝΟ, ΔΙΑΜΙΝΟ, ΤΕΤΡΑΟΞΙΚΟ ΟΞΥ(EDTA)
 • ΧΡΩΜΟΖΑΛ