ΑΛΚΑΛΙΚΑ

 • ΑΜΜΩΝΙΑ ΥΓΡΗ 25% κ.β
 • ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ 25%,30%,50% κ.β.
 • ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ 13%-14% κ.β.

ΟΞΙΝΑ

 • ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 50%,98% κ.β.
 • ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 32%  κ.β.
 • ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ 75%,85%  κ.β.
 • ΝΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ 58%,68% κ.β.
 • ΜΥΡΜΗΚΙΚΟ ΟΞΥ 85% κ.β.
 • ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ (STABIL 80)
 • ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ 88%,90% κ.β.
 • ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ ΟΞΥ (LABSA)97% κ.β.

ΟΡΓΑΝΙΚΑ

 • ΔΙΧΛΩΡΟΜΕΘΑΝΙΟ
 • ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ
 • BUTYL  ACETATE
 • BUTYL GLYCOL (ODORLESS)
 • METHOXY PROPANOL (PROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER)
 • ΠΡΟΠΥΛΕΝΟ  ΓΛΥΚΟΛΗ
 • ΜΟΝΟΕΘΥΛΕΝΟ ΓΛΥΚΟΛΗ(MEG)
 • ΜΟΝΟΕΘΥΛΕΝΟ ΚΕΤΟΝΗ (MEK)
 • ΞΥΛΟΛΗ