ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ιωάννης Κ. Κωνσταντινίδης Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CHEMIKON», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Φάκα, T.Κ.: 19300, ΑΦΜ: 099004915 Δ.O.Y.: Ελευσίνας ΓΕΜΗ: 122699207000(στο εξής η «Εταιρεία»), email: chemikon@chemikon.gr ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, σας παρέχει δια του παρόντος την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, καθώς και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας εποπτικής Αρχής

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται στους υποβάλλοντες αίτηση με σκοπό την πλήρωση θέσης απασχόλησης (στο εξής «υποψήφιοι») στην Εταιρεία και στα τυχόν υποκαταστήματα της.

Η παρούσα ενημέρωση, επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και δύναται να αναθεωρηθεί.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα κάτωθι δεδομένα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

Προσωπικά Δεδομένα Υποψηφίου.

-Στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο)

-Στοιχεία Επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email)

-Στοιχεία εκπαίδευσης και εργασιακής εμπειρίας.

-Βιογραφικό Σημείωμα.

-Οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία μπορείτε να μας παρέχετε.

Σε περίπτωση που κληθείτε για συνέντευξη, καταγραφή εικόνας στα πλαίσια λειτουργίας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να μας παρέχετε τις ως άνω πληροφορίες αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την αίτησή σας για εργασιακή απασχόληση και ως εκ τούτου παρακαλείσθε όπως απέχετε από την υποβολή σχετικής αίτησης.

Σε περίπτωση που η αίτησή σας αξιολογηθεί επιτυχώς και πληρωθεί η θέση από εσάς, τα προσωπικά σας δεδομένα, ήδη υπάρχοντα ή επιπρόσθετα που θα σας ζητηθούν, θα τύχουν επεξεργασίας, αναφορικά με το καθεστώς εργασιακής σας σχέσης, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σας σύμβασης και την κείμενη νομοθεσία κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης που θα λάβετε.

Προέλευση Δεδομένων.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα:

-που δηλώνει ή θα δηλώσει στο μέλλον προς την Εταιρεία ο υποψήφιος απασχολούμενος, με την υποβολή αιτήσεων και βιογραφικών με οποιονδήποτε τρόπο, όπως για παράδειγμα αποστέλλοντας ένα e-mail στη σχετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας, όπως ανακοινώνεται/γνωστοποιείται, για παράδειγμα στην εκάστοτε σχετική ανακοίνωση/πρόσκληση, με ταχυδρομική αποστολή κ.α.

-που συλλέγει από τρίτες δημόσια προσβάσιμες πηγές, όπως για παράδειγμα είναι διαδικτυακές πλατφόρμες εύρεσης εργασίας (ενδεικτικά kariera.gr, skywalker.gr), Δημόσιες Αρχές (όπως για παράδειγμα είναι ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Σκοποί Επεξεργασίας/Νομική Βάση Επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

-για την επιλογή υποψηφίων για απασχόληση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης και για την επικοινωνία με τον υποψήφιο στο πλαίσιο διαδικασίας αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον της Εταιρείας να επιλέγει τους  κατάλληλους απασχολούμενους που επιθυμεί, βάσει συγκεκριμένων κριτήριων που έχει θεσπίσει  και βάσει των αναγκών της.

για  τη θεμελίωση,  άσκηση, ή υποστήριξη  νόμιμων αξιώσεων ενώπιον αρμόδιων δικαστικών φορέων ή άλλων φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς. Στην περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί  το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

-για την προστασία της ασφάλειας προσώπων και αγαθών της Εταιρείας (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης CCTV). Στην περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

Αποδέκτες/Πρόσωπα που λαμβάνουν γνώση των Δεδομένων σας.

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας έχουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι κάτωθι κατηγορίες:

(α) Η Διοίκηση της Εταιρείας.

(β) Το υπαλληλικό προσωπικό και συνεργάτες της Εταιρείας, που σχετίζονται με την αξιολόγηση των αιτήσεων, όπως για παράδειγμα είναι νομικοί σύμβουλοι, δικαστικοί επιμελητές, εταιρείες πληροφορικής (ΙΤ), φιλοξενίας και διαχείρισης της ιστοσελίδας, emails, εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας εγκαταστάσεων

(γ) Δημόσιες Αρχές ή υπηρεσίες, δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, όταν η διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων επιβάλλεται από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομοθεσίας ή από απόφαση άλλης Αρχής, διαπιστευμένους διαμεσολαβητές και κέντρα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, διαιτητικά δικαστήρια και φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Η Εταιρεία, όπου απαιτείται, συνάπτει σχετικές συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία διαβιβάζονται τα δεδομένα σας και τα οποία λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, δηλαδή όταν επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της.

Δικαιώματα Υποκειμένου.

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και υπό την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

-δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, τις κατηγορίες των δεδομένων σας και τους αποδέκτες ή και τις κατηγορίες των αποδεκτών),

-δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας)

-δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη)

-δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.)

-δικαίωμα φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, για όσα δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο).

δικαίωμα εναντίωσης (για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας).

H ενδεχόμενη άσκηση αυτών των δικαιωμάτων σας, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς, με τους κάτωθι τρόπους:

-υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στη διεύθυνση privacy@chemikon.gr

αυτοπροσώπως ή με σχετική επιστολή προς την Εταιρεία «Ιωάννης Κ. Κωνσταντινίδης Ε.Π.Ε.» -«CHEMIKON», Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Φάκα, Τ.Κ. 19 300, υπόψη Αρμόδιου για Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που έχετε εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την υποβολή αιτήματος άσκησης δικαιώματος, τα πρόσωπο αυτό θα πρέπει να φέρει τα κατάλληλα έγγραφα νομιμοποίησης (όπως για παράδειγμα είναι πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης. H Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

Εάν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, τότε έχουμε την δυνατότητα είτε:

α) να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή

β) να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ύστερα από σχετική ενημέρωση σας.

Τα ως άνω δικαιώματα σας περιορίζονται για τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρνηση της Εταιρείας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ και ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail: contact@dpa.gr, fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr

Ασφάλεια Επεξεργασίας.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το σκοπό της επεξεργασίας λαμβάνουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων.

H Eταιρεία  θα διατηρήσει  τα προσωπικά σας δεδομένα για ανώτατο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη λήψη της αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη μας να αξιολογήσουμε την αίτησή σας. Μετά το πέρας της αξιολόγησης και της μη έναρξης της συνεργασίας μας /πρόσληψης σας,  η Εταιρεία επιμελείται της ασφαλούς καταστροφής των δεδομένων  σας, εκτός αν προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων σας από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις, οπότε ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα ή βρίσκονται εξέλιξη δικαστικές ή εξωδικαστικές ενέργειες με την Εταιρεία που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, οπότε κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης παρατείνεται μέχρι την επίλυση της διαφοράς.

Σε περίπτωση έναρξης της συνεργασίας μας/πρόσληψης σας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται από την Εταιρεία και στην περίπτωση αυτή θα λαμβάνεται πρόσθετη ενημέρωση αναφορικά με την επεξεργασία και τη διατήρηση τους.

Σε περίπτωση παρόδου του χρονικού διαστήματος διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται με ασφάλεια.

Tροποποιήσεις-Αναθεωρήσεις

H Eταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Ενημέρωση, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας, www.chemikon.gr

Έκδοση 2.0: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023