ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

 

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία  «Ιωάννης Κ. Κωνσταντινίδης Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CHEMIKON»,  που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Φάκα,  Τ.Κ.:19300,   ΑΦΜ: 099004915  Δ.O.Y. : Ελευσίνας  ΓΕΜΗ: 122699207000 (στο εξής η «Εταιρεία»), e-mail: chemikon@chemikon.gr, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, σας παρέχει δια του παρόντος την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας  Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016), στο εξής (ΓΚΠΔ),  την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, καθώς και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας εποπτικής Αρχής.

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται  σε συνεργάτες, προμηθευτές  που συνδέονται με την   Εταιρεία και τα τυχόν υποκαταστήματα  της  (στο εξής η «Εταιρεία»)  με σχέση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου  (στο εξής «συνεργάτης») είτε είναι φυσικά πρόσωπα (για παράδειγμα ατομικές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι) είτε είναι νομικά πρόσωπα (οπότε σε αυτή την περίπτωση η παρούσα αφορά για παράδειγμα νόμιμους εκπροσώπους, διαχειριστές, πρόσωπα επικοινωνίας, θέση στο νομικό πρόσωπο).

Επίσης απευθύνεται στα  φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τον συνεργάτη (ενδεικτικά στο προσωπικό, συνεργάτες, εκπροσώπους, αντιπροσώπους, υπευθύνους, διοικητικά στελέχη, αντίκλητους, προστηθέντες, βοηθούς εκπλήρωσης αυτών, πρόσωπα επικοινωνίας,  κ.λπ.),  τους οποίους ο συνεργάτης  όταν δίδει  στα στοιχεία τους στην Εταιρεία,  θα πρέπει να τους ενημερώνουν για τη γνωστοποίηση των στοιχείων τους στην Εταιρεία και να τους έχουν  παραπέμψει στην παρούσα ενημέρωση , που όπως εκάστοτε ισχύει, είναι αναρτημένη στο www.chemikon.gr

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα κάτωθι δεδομένα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), ανάλογα με το είδος της συνεργασίας ή της σύμβασης:

Προσωπικά Δεδομένα.

Βασικά στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ ή διαβατηρίου), στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ ή και ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου,)

Φορολογικά στοιχεία: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ

διακριτικός τίτλος/τύπος επιχείρησης,

διεύθυνση έδρας, τραπεζικοί λογαριασμοί για την καταβολή των αμοιβών

τιμολόγια

τίτλος, θέση στην εταιρεία, στοιχεία νομίμων εκπροσώπων

οικονομική προσφορά,

άδεια οδήγησης. (όπου απαιτείται)

Πληροφορίες αναφορικά με την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία όπως για παράδειγμα είναι τίτλος σπουδών, βιογραφικό σημείωμα, άδεια άσκησης επαγγέλματος (αν απαιτείται), πιστοποίηση ξένης γλώσσας (όπου χρειάζεται), πιστοποιήσεις (για παράδειγμα χρήσης Η/Y)  (όπου χρειάζεται), προϋπηρεσία αν υπάρχει.

-Στοιχεία αναφορικά με  καταγγελίες, αναφορές.

Καταγραφή εικόνας στα πλαίσια λειτουργίας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).

 

 

Ειδική Κατηγορία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (όπου αυτό απαιτείται).

H Εταιρεία επεξεργάζεται ειδικής κατηγορίας προσωπικών δεδομένων όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο  9 του ΓΚΠΔ,  όταν αυτά περιέχονται σε καταγγελίες, αναφορές που υποβάλλονται.

 

Προέλευση Δεδομένων.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα:

-που  δηλώνει ή θα δηλώσει στο μέλλον κατά την εξέλιξη της συμβατικής σχέσης προς την Εταιρεία  o συνεργάτης  με οποιονδήποτε τρόπο, όπως για παράδειγμα είναι μέσω σχετικών επικοινωνιών, τηλεφωνικών, ηλεκτρονικών (e-mail), μέσω εγγράφων που αποστέλλετε και όσα προκύπτουν από τη συμβατική μας σχέση   ( σύναψη, εξέλιξη και λύση αυτής).

– που συλλέγει από τρίτες δημόσια προσβάσιμες πηγές (όπως για παράδειγμα είναι εμπορικά μητρώα, διαδίκτυο), όπου υπάρχουν δημόσιες καταχωρήσεις αναφορικά με την επαγγελματική σας δραστηριότητα και εφόσον τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Σκοποί επεξεργασίας/Νομική Βάση Επεξεργασίας

-για την επαλήθευση και ταυτοποίηση των στοιχείων σας, για την λήψη  προσφοράς που έχετε αποστείλει.  Στην περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας  αποτελεί  η λήψη μέτρων κατ΄αίτηση σας  πριν από τη σύναψη της σύμβασης.  Σε περίπτωση αξιολόγησης των προσόντων σας, για την επιλογή των  κατάλληλων  συνεργατών που η Εταιρεία επιθυμεί, βάσει συγκεκριμένων κριτήριων που έχει θεσπίσει  και βάσει των αναγκών της. Στην οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

-για την  διαχείριση/εκτέλεση  της σύμβασης,  όπως για παράδειγμα  η κατάρτιση, διατήρηση, λήξη, η επικοινωνία μέσα στο πλαίσιο αυτής,  η εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων μας  (για παράδειγμα πληρωμές, παροχή υπηρεσιών και προμήθειας προϊόντων). Στην περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας συνεργάτης  είναι συμβαλλόμενο μέρος.

-για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με την κείμενη εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία, (ενδεικτικά στον τομέα του εργατικού, φορολογικού δικαίου, εμπορικού δικαίου ),  όπως για παράδειγμα είναι η υποβολή αναφορών και καταγγελιών,  η διατήρηση φορολογικών στοιχείων, η γνωστοποίηση στοιχείων σας σε αρμόδιους φορείς (ενδεικτικά αρμόδια Δ.Ο.Υ), ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές/ελεγκτές κ.ο.κ.. Στην  περίπτωση αυτή  νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας.

-για την προστασία της ασφάλειας προσώπων και  αγαθών της Εταιρείας (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης CCTV),  προσβάσεις σε χώρους της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

-για τη θεμελίωση άσκηση, ή υποστήριξη νόμιμων αξιώσεων ενώπιον  αρμόδιων δικαστικών φορέων ή άλλων φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς, Στην περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

Επεξεργαζόμαστε ειδικής κατηγορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 9  του ΓΚΠΔ  τα οποία ανάλογα της  φύσης της υπόθεσης περιέχονται και σε καταγγελίες/αναφορές, που υποβάλλονται στην Εταιρεία, όταν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με την κείμενη νομοθεσία (εργατικό δίκαιο).Στην περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η εκτέλεση των υποχρεώσεων και η  άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του εργαζόμενου ή της Εταιρείας στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.

Επεξεργαζόμαστε ειδικής κατηγορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ενώπιον αρμόδιων δικαστικών φορέων ή άλλων φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς. Στην περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η θεμελίωση, άσκηση, ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας.

Μη παροχή Δεδομένων.

Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή συνέχισης σύμβασης με την Εταιρεία.

Αποδέκτες/Πρόσωπα που λαμβάνουν γνώση των Δεδομένων σας.

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας έχουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι κάτωθι κατηγορίες

(α) Η Διοίκηση της Εταιρείας.

(β) Το αρμόδιο υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας,  φυσικά  ή νομικά πρόσωπα της που προσφέρουν υπηρεσίες στην Εταιρεία μας, όπως για παράδειγμα είναι  φοροτεχνικοί και νομικοί σύμβουλοι, δικαστικοί επιμελητές,  ελεγκτικές εταιρείες, ορκωτοί λογιστές,  πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής (ΙT), εκπαίδευσης προσωπικού, συμμορφώσεων, υπηρεσιών ασφάλειας εγκαταστάσεων, φιλοξενίας και διαχείρισης της ιστοσελίδας, e-mails, διανομής e-mails,  εκτελωνιστές,  πιστωτικά ιδρύματα, καταστροφής αρχείων και δεδομένων, ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(γ) Δημόσιες  Αρχές  ή υπηρεσίες, δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές,  όταν η διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων επιβάλλεται από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομοθεσίας ή από απόφαση άλλης Αρχής, διαπιστευμένους διαμεσολαβητές και κέντρα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, διαιτητικά δικαστήρια και φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

(δ) Φυσικά  ή νομικά  πρόσωπα που έχουν  και αποδεικνύουν έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

(ε) Προμηθευτές, πελάτες και συνεργάτες και εν γένει συναλλασσόμενοι με την Εταιρεία.

Η Εταιρεία όπου απαιτείται συνάπτει σχετικές συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία επεξεργάζονται  τα δεδομένα σας και τα οποία λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, δηλαδή επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της.

Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία. Σε περίπτωση κατά την οποία η διαβίβαση αφορά σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η διαβίβαση γίνεται με βάση κατάλληλες εγγυήσεις και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων, προκειμένου να διατηρείται το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας.

Δικαιώματα Υποκειμένου.

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και υπό την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

-δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, τις κατηγορίες των δεδομένων σας και τους αποδέκτες ή και τις κατηγορίες των αποδεκτών),

-δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας)

δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη)

δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.)

-δικαίωμα φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, για όσα  δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο).

δικαίωμα εναντίωσης (για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας)

H ενδεχόμενη άσκηση αυτών των δικαιωμάτων σας, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς, με τους κάτωθι τρόπους:

-υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στη διεύθυνση privacy@chemikon.gr

-αυτοπροσώπως ή με σχετική επιστολή προς την Εταιρεία «Ιωάννης Κ. Κωνσταντινίδης Ε.Π.Ε.» -«CHEMIKON», Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Φάκα, Τ.Κ. 19 300, υπόψη Αρμόδιου για Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που έχετε εξουσιοδοτήσει  τρίτο πρόσωπο  για την υποβολή αιτήματος άσκησης δικαιώματος, τα πρόσωπο αυτό θα πρέπει να φέρει τα κατάλληλα έγγραφα νομιμοποίησης (όπως για παράδειγμα είναι πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης. H Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

Εάν τα αιτήματα σας είναι  προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, τότε έχουμε την δυνατότητα είτε:

α) να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή

β) να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ύστερα από σχετική ενημέρωσή σας.

Τα ως άνω δικαιώματα σας περιορίζονται για τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρνηση της Εταιρείας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ και ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail: contact@dpa.gr, fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr )

Ασφάλεια Επεξεργασίας.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το σκοπό της επεξεργασίας λαμβάνουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρεία θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας, για τη συμμόρφωσή της με τις νομικές της υποχρεώσεις (όπως για παράδειγμα είναι το φορολογικό, εμπορικό δίκαιο), για την επίλυση δικαστικών ή εξωδικαστικών διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης,  σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Μετά το πέρας χρονικού διαστήματος διατήρησης, η Eταιρεία επιμελείται της ασφαλούς καταστροφής των δεδομένων σας.

 

Tροποποιήσεις-Αναθεωρήσεις

H Eταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Ενημέρωση, όταν αυτό  κρίνεται αναγκαίο  με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη  στον ιστότοπο της Εταιρείας, www.chemikon.gr

 

 

Έκδοση 2.0: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   2023