ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016)

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ιωάννης Κ. Κωνσταντινίδης Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CHEMIKON», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Φάκα, Τ.Κ.:19300, ΑΦΜ: 099004915 Δ.O.Y. : Ελευσίνας ΓΕΜΗ: 122699207000 (στο εξής η «Εταιρεία») site: www.chemikon.gr ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής ο «ΓΚΠΔ») όπως εκάστοτε ισχύει, σας παρέχει δια του παρόντος την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας.

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσία στην Εταιρεία με σχέση ανεξαρτήτων υπηρεσιών (στο εξής «συνεργάτης »).

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα κάτωθι δεδομένα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), ανάλογα με το είδος της συνεργασίας ή της σύμβασης.

Προσωπικά Δεδομένα.

Για φυσικά πρόσωπα/ατομικές επιχειρήσεις:

Βασικά στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ ή και ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου,) ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ ή Διαβατηρίου, διακριτικός τίτλος/τύπος επιχείρησης, διεύθυνση έδρας, τραπεζικοί λογαριασμοί για την καταβολή των αμοιβών). Η Εταιρεία δύναται να ζητήσει πληροφορίες αναφορικά με την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία όπως για παράδειγμα είναι τίτλος σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος (αν απαιτείται), πιστοποίηση ξένης γλώσσας (όπου χρειάζεται), πιστοποίηση Η/Y (όπου χρειάζεται), προϋπηρεσία αν υπάρχει.

Για νομικά πρόσωπα/εταιρείες:

βασικά στοιχεία αναγνώρισης νομίμων εκπροσώπων, αντικλήτων, υπευθύνων έργου κλπ ή προσώπων επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τίτλος – θέση στην εταιρεία, διεύθυνση, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ, Α.Δ.Τ ή Διαβατηρίου, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονικές διευθύνσεις).

-Καταγραφή εικόνας στα πλαίσια λειτουργίας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).

Οποιαδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για την συμβατική μας σχέση.

Όταν δίνετε στην Εταιρεία στοιχεία τρίτων προσώπων, θα πρέπει να ενημερώνετε τα πρόσωπα αυτά για την γνωστοποίηση των στοιχείων τους στην Εταιρεία και να τους έχετε παραπέμψει στην παρούσα ενημέρωση της Εταιρείας, που είναι αναρτημένη στο site: www.chemikon.gr

Προέλευση Δεδομένων.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ή θα δηλώσει στο μέλλον προς την Εταιρεία ο συνεργάτης.

Η Εταιρεία δύναται επίσης να επεξεργάζεται δεδομένα σας, που συλλέγει από τρίτες δημόσια προσβάσιμες πηγές (όπως για παράδειγμα είναι εμπορικά μητρώα, διαδίκτυο), εφόσον τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Σκοποί επεξεργασίας.

Οι σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορούν την σύμβαση συνεργασίας και ειδικότερα :

-την αξιολόγηση για την έναρξη της συναλλακτικής μας σχέσης, μέσω της συγκέντρωσης των απαραίτητων πληροφοριών.

-την καταβολή αμοιβής, την συμμόρφωση της Εταιρείας με ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις.

-τη διεκδίκηση νόμιμων αξιώσεων, την διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρείας ενώπιον αρμόδιων δικαστικών φορέων ή άλλων φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς.

Κλειστό Κύκλωμα τηλεόρασης CCTV.

Η Εταιρεία προς τον σκοπό της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των απασχολούμενων της Εταιρείας, της ασφάλειας και της περιουσίας τρίτων, που νομίμως ευρίσκονται στους επιτηρούμενους χώρους της, την ασφάλεια εγκαταστάσεων της Εταιρείας λειτουργεί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης-CCTV.

Νομική Βάση Επεξεργασίας.

η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την απόφαση σύναψης σύμβασης συνεργασίας.

-η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την κατάρτιση, την εκτέλεση της σύμβασης.

επεξεργασία από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης–CCTV, πραγματοποιείται βάσει νόμου, για την προστασία προσώπων και αγαθών.

Μη παροχή Δεδομένων.

Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή συνέχισης σύμβασης με την Εταιρεία.

Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων.

(α) Η Διοίκηση της Εταιρείας.

(β) Το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

(γ) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες στην Εταιρεία μας, όπως δύναται να είναι (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) φοροτεχνικοί, νομικοί σύμβουλοι, εταιρείες πληροφορικής (ΙΤ), πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, όπως και φυσικά ή νομικα πρόσωπα που διενεργούν ελέγχους σε εμάς στα πλαίσια των κανονιστικών μας υποχρεώσεων, των πελατειακών σχέσεων ή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

(δ) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, όταν η διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων επιβάλλεται από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομοθεσίας ή από απόφαση άλλης Αρχής ή μετά από αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει και αποδεικνύει έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία.

Δικαιώματα Υποκειμένου.

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και υπό την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

-δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, τις κατηγορίες των δεδομένων σας και τους αποδέκτες ή και τις κατηγορίες των αποδεκτών),

-δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας)

δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη)

δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.)

-δικαίωμα φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, για όσα δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο).

δικαίωμα εναντίωσης (για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας).

H ενδεχόμενη άσκηση αυτών των δικαιωμάτων σας, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς, με τους κάτωθι τρόπους

-υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στη διεύθυνση privacy@chemikon.gr

-με σχετική επιστολή προς την Εταιρεία «Ιωάννης Κ. Κωνσταντινίδης Ε.Π.Ε.» -«CHEMIKON», Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Φάκα, Τ.Κ. 19 300, υπόψη Αρμόδιου για Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

με έγγραφη αίτηση γραφεία της Εταιρείας «Ιωάννης Κ. Κωνσταντινίδης Ε.Π.Ε.» -«CHEMIKON», Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Φάκα, Τ.Κ. 19 300, υπόψη Αρμόδιου για Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που έχετε εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την υποβολή αιτήματος άσκησης δικαιώματος, τα πρόσωπο αυτό θα πρέπει να φέρει τα κατάλληλα έγγραφα νομιμοποίησης (όπως για παράδειγμα είναι πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης. H Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης. H Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, τότε έχουμε την δυνατότητα είτε:

α) να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή

β) να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ύστερα από σχετική ενημέρωσή σας.

Τα ως άνω δικαιώματα σας περιορίζονται για τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρνηση της Εταιρείας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ και ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail: contact@dpa.gr, fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr )

Ασφάλεια Επεξεργασίας.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το σκοπό της επεξεργασίας λαμβάνουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρεία θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας, για τη συμμόρφωσή της με τις νομικές της υποχρεώσεις, για την υπεράσπισή της έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος διατήρησης η Εταιρεία, επιμελείται της ασφαλούς καταστροφής των δεδομένων.

Tροποποιήσεις-Αναθεωρήσεις

H Eταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Ενημέρωση, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την

προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας www.chemikon.gr

Έκδοση 1.0 : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019